An 6ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar STAIDÉAR VIETNAMESE - Roinn 2

Hits: 353

… ar leanúint do Roinn 1 – uasdátú …

Ábhair fhócas na comhdhála

             TIs iad seo a leanas na híomhánna atá dírithe ar an gcomhdháil faoi 10 bPainéal :

Saincheisteanna Réigiúnacha agus Idirnáisiúnta

Ar staid réigiúnach agus idirnáisiúnta

+ Ord polaitiúil agus slándála ar fud an domhain, Oirthear na hÁise agus an Réigiún Ind-Aigéan Ciúin: an status quo agus an dearcadh; 
+ Iomaíocht mhórchumhachtaí, go háirithe iomaíocht straitéiseach SAM – an tSín: an status quo, an dearcadh agus a thionchair ar Viet Nam, an réigiún agus an domhan; 
+ Dúshláin slándála traidisiúnta agus neamhthraidisiúnta don réigiún agus don domhan; 
+ Rialachas réigiúnach agus domhanda, ról na hailtireachta réigiúnacha agus idirnáisiúnta sa chomhthéacs nua.

Ar chaidreamh eachtrach Vítneam

+ Straitéis agus beartas eachtrach Vítneam: Éachtaí, deiseanna, dúshláin agus réitigh; 
Viet Nam agus ASEAN;
Caidreamh Vítneam le cumhachtaí móra (.i Na Stáit Aontaithe, an tSín, an India, an tSeapáin, srl.); 
+ Comhtháthú réigiúnach agus idirnáisiúnta níos doimhne agus níos leithne Vítneam; 
Viet Nam agus a ról sa rialachas réigiúnach agus domhanda.

      Status quo staidéir idirnáisiúnta ag scoláirí Vítneamacha agus taighde ar chaidreamh eachtrach Vítneam ag scoláirí eachtracha.

Idé-eolaíocht, Polaitíocht

Smaoineamh Vítneaimis ón am traidisiúnta go dtí an nua-aimseartha

+ Ábhar, nádúr agus tréithe traidisiúnta Vítneamais smaoinigh ; 
+ Gaol i measc Vítneamais idé-eolaíochtaí agus reiligiúin sa stair; 
+ Tionchar na n-idé-eolaíochtaí agus na reiligiún traidisiúnta ar Cultúr Vítneaimis agus daoine inniu; 
+ Treochtaí machnaimh ar fud an domhain agus a dtionchar ar Vítneam
+ Saincheisteanna a bhaineann le taighde na Shíl Vítneaimis ar domhan inniu.

polaitíocht Vítneamach ó Doimoi go dtí seo

+ Feidhm Marxachas - Leninism in Viet Nam i rith na Próiseas doi moi
+ Caidreamh mór i Próiseas Doimoi
+ Saincheisteanna an pháirtí ceannais i Vítneam
+ Ról an sóisialach Staid na ndaoine, ag na daoine agus ar son na ndaoine; 
+ Saincheisteanna a bhaineann le bainistíocht shóisialta, ceartas sóisialta, dul chun cinn sóisialta, comhdhearcadh sóisialta agus dlúthpháirtíocht shóisialta.

Staidéar Eitneach agus Reiligiúnach

Staidéar Eitneach

+ Saincheisteanna eitneacha maidir le forbairt inbhuanaithe grúpaí eitneacha agus cur chun feidhme aontacht mhór náisiúnta; 
+ Beartais eitneacha a chur i bhfeidhm agus forbairt inbhuanaithe grúpaí eitneacha; 
+ Ról grúpaí eitneacha sa tír agus sa phobal thar lear Vítneamais i bpróiseas tógála an pobal eitneach náisiúnta Vítneam
+ Luachanna cultúrtha na ngrúpaí eitneacha agus tógáil chultúr náisiúnta aontaithe de Viet Nam san éagsúlacht reatha; 
+ Slite beatha, sochaí, cultúr, comhshaol, etc. a athrú agus forbairt inbhuanaithe na ngrúpaí eitneacha reatha; 
+ Saincheisteanna nua na bpobal eitneach-reiligiúnach sa chomhaimseartha Viet Nam.

Staidéir Reiligiúin

+ Reiligiúin agus claochlú creidimh i Viet Nam sa chomhthéacs nua; 
+ Idirghníomhaíochtaí idir na réimsí reiligiúnacha agus neamhreiligiúnacha (eacnamaíoch, sóisialta, cultúrtha, dlíthiúil, oideachais agus comhshaoil) sa chomhaimseartha Viet Nam
+ Grúpaí reiligiúnacha nua ag teacht chun cinn, reiligiúin dúchasacha a tháinig chun cinn i Viet Nam inniu; 
+ Athbheochan na Reiligiúin tíre agus treochtaí atá ag teacht chun cinn; 
+ Caidreamh stát-reiligiúin i Viet Nam sa stair agus san am i láthair.

Oideachas, Oiliúint agus Forbairt Daonna i Vítneam

+ Institiúidí agus beartais chun oideachas agus oiliúint a fhorbairt i Viet Nam maidir le geilleagar margaidh agus comhtháthú idirnáisiúnta, cáilíocht agus éifeachtúlacht an aschuir a ghlacadh mar bheart; 
+ Is iad oideachas agus oiliúint in éineacht leis an eolaíocht agus leis an teicneolaíocht na príomhthiománaithe don fhorbairt shocheacnamaíoch; 
+ Éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht bhainistíocht an stáit, na bainistíochta gairmiúla agus an riaracháin san oideachas agus san oiliúint i dtreo sásra neamhspleáchais a bhaineann le cuntasacht institiúidí oideachais agus oiliúna; 
+ Straitéis maidir le comhar agus comhtháthú idirnáisiúnta san oideachas agus san oiliúint ionas gur féidir Viet Nam a bheith ina tír láidir san oideachas agus oiliúint sa réigiún, teacht suas leis an domhan leibhéal ard, páirt a ghlacadh sa mhargadh idirnáisiúnta d'oiliúint acmhainní daonna; 
+ Oideachas agus oiliúint atá dírithe ar thraidisiúin tírghrá, mórtas náisiúnta, creidimh, agus mianta rathúla agus sona a mhúscailt forbairt Vítneam
+ Oideachas agus oiliúint chun feasacht a ardú, meas agus cloí leis an dlí, an comhshaol a chosaint, féiniúlacht chultúrtha náisiúnta a chaomhnú Muintir Vítneam, go háirithe an ghlúin óg; 
Forbairt chuimsitheach daonna Vítneam ag éirí mar chroílár na straitéise forbartha socheacnamaíoch de réir a chéile; 
+ A fhorbairt Muintir Vítneam go cuimsitheach, sláinte, cumas, cáilíochtaí, feasacht agus freagracht ard a bheith acu orthu féin, ar a dteaghlaigh, ar an tsochaí agus ar an náisiún; 
+ Buanna, faisnéis agus cáilíochtaí a fhorbairt Muintir Vítneam is é lárionad, sprioc agus fórsa tiomána na forbartha náisiúnta; 
Innéacs um Fhorbairt Dhaonna (HDI) agus a saincheisteanna i Viet Nam inniu; 
+ Tá an córas luacha náisiúnta, an córas luacha cultúrtha agus caighdeáin dhaonna mar bhunús d'fhorbairt an oideachais agus na hoiliúna agus na forbartha daonna i Viet Nam
+ Feabhas a chur ar stádas Muintir Vítneam trí oideachas in eolas, eitic, aeistéitic, scileanna saoil agus corpoideachas; 
+ Beartas den scoth chun buanna agus saineolaithe a mhealladh go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus meas a bheith acu orthu.

Eacnamaíocht, Teicneolaíocht agus Timpeallacht

+ Comhtháthú eacnamaíoch agus athchóiriú (Doimoi) i Viet Nam
+ Dul chun cinn straitéiseach eacnamaíoch i gcomhthéacs na forbartha nua; 
+ Feabhas ar iomaíochas Chonradh na Gaeilge gnóthaí Vítneaimis i bpróiseas an chomhtháthaithe agus na hiomaíochta domhanda; 
+ Athstruchtúrú eacnamaíoch agus athnuachan patrún fáis; 
+ Claochlú digiteach eacnamaíoch agus fás cuimsitheach i Viet Nam
+ Ag baint leasa as Tionscal 4.0 deiseanna chun ról na heolaíochta, na teicneolaíochta agus na nuálaíochta d’fhorbairt shocheacnamaíoch a fheabhsú; 
+ An institiúid eacnamaíoch margaidh atá dírithe ar shóisialach a shaibhriú agus a chomhlánú; 
+ Forbairt uirbeach, forbairt eacnamaíoch réigiúnach, agus forbairt nua i gceantair thuaithe; 
Viet Nam agus comhaontuithe saorthrádála giniúna nua (EVFTA, CPTPP); 
+ Forbairt eacnamaíoch a bhaineann le cosaint an chomhshaoil ​​agus freagairt ar athrú aeráide i Viet Nam
+ Ag freagairt don Paindéim Covid-19, ag baint amach “sprioc dé” troid i gcoinne na paindéime agus an geilleagar a fhorbairt i ngnáth-chomhthéacs nua; 
+ Geilleagar mara inbhuanaithe a fhorbairt i Viet Nam
+ Bainistiú agus úsáid éifeachtach acmhainní nádúrtha, cosaint an chomhshaoil ​​agus freagairt ar athrú aeráide; 
+ cur i bhfeidhm Vítneam ar an Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) faoi NA 2030 Clár Oibre um Fhorbairt Inbhuanaithe.

Teangeolaíocht, Litríocht

Teangeolaíocht

+ Teoiricí nua teanga a chur i bhfeidhm ar fud an domhain agus staidéar á dhéanamh ar an Teanga Vítneaimis agus na mionteangacha eitneacha; 
+ Tá an Teanga Vítneaimis faoi ​​thionchair na tionsclaíochta, an nuachóirithe, an uirbithe, na himirce agus an chomhtháthaithe idirnáisiúnta; 
+ Gaol idir teanga agus cultúr, ag déanamh staidéir ar na tréithe cultúrtha – smaointeoireacht náisiúnta arna chur in iúl trí theanga; 
+ Caomhnú íonachta agus forbairt an Teanga Vítneaimis i gcomhar le caighdeánú an Vítneamais i gcomhthéacs an chomhtháthaithe idirnáisiúnta agus an 4.0 réabhlóid
+ Róil agus féiniúlacht na dteangacha mionlaigh eitneacha a chaomhnú agus a chur chun cinn chun cur le forbairt inbhuanaithe na tíre sa chomhthéacs nua; 
+ Teangeolaíocht Fheidhmeach, teagasc teanga sna scoileanna, teagasc Vítneamais mar theanga iasachta, etc. i gcomhthéacs an chomhtháthaithe idirnáisiúnta.

Litríocht

+ Ranníocaíocht na Litríocht Vítneaimis (ó litríocht tíre go litríocht chomhaimseartha; litríocht baile agus litríocht na Vítneamaigh thar lear) leis an bpróiseas athnuachana agus nuachóirithe náisiúnta; 
+ Litríocht mhionlaigh eitnigh: próiseas forbartha, scríbhneoirí, treochtaí feiceálach; an caidreamh náisiúnta – eitneach; féiniúlacht chultúrtha, idirghníomhú cultúrtha agus liteartha, etc. 
+ Comhtháthú idirnáisiúnta agus féiniúlacht náisiúnta i Litríocht Vítneaimis (tionchair an domhandaithe ar an litríocht; malartú cultúrtha agus litríochta; saincheisteanna a bhaineann le tógáil an charachtair agus an anam a iompraíonn féiniúlacht Vítneamach, etc.)
+ Litríocht aistrithe: próiseas forbartha; margadh don litríocht aistrithe, do mhalartú litríochta agus do chur chun cinn; cleachtas agus beartas; srl. 
+ Teoiricí agus modhanna nua-aimseartha a chur i bhfeidhm i liteartha Vítneamais taighde (tionchar an nua-aoiseachais agus an iar-nua-aoiseachais)
+ Teagasc litríochta sa tionscal 4.0 ré.

Stáit agus Dlíthe

+ An riail dlí sóisialach a thógáil Stát Vítneam; Cumhacht an Stáit a eagrú, a fheidhmiú agus a rialú; Ról agus feidhmeanna an smachta dlí Stát Vítneam; Uilíochacht agus sainiúlacht an smachta reachta Stát Vítneam
+ Rialachas stáit i Viet Nam i dtreo na gceanglas maidir le comhtháthú idirnáisiúnta agus forbairt inbhuanaithe; 
+ Caidreamh stát-saoránach agus rannpháirtíocht an phobail i Gnóthaí stáit in Viet Nam
+ Bainistíocht shóisialta i gcásanna neamhghnácha nádúrtha agus sóisialta i Viet Nam
+ Na dlíthe maidir le lánpháirtiú idirnáisiúnta agus cosaint ceannasacht i gcomhthéacs an chomhtháthaithe idirnáisiúnta; 
Ról Vítneam i bhfoirmiú agus i gcur chun feidhme gealltanas idirnáisiúnta; 
+ Códú dlíthiúil agus aistriú dlíthe eachtracha i Viet Nam
+ Na dlíthe maidir le fás glas agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn; 
+ Comhar idirnáisiúnta maidir le coireacht a chosc; 
+ Dlíthe sibhialta, teaghlaigh agus pósta, nós imeachta sibhialta i Viet Nam
+ Dlíthe um nós imeachta coiriúil agus um nós imeachta coiriúil i Viet Nam
+ Dlíthe ar infheistíocht, gnó agus trádáil i Viet Nam i gcomhthéacs an chomhtháthaithe idirnáisiúnta agus na forbartha inbhuanaithe; 
+ Dlíthe maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus freagairt don athrú aeráide i Viet Nam
+ Na dlíthe maidir le slándáil saothair agus sóisialta i Viet Nam i gcomhthéacs an chomhtháthaithe idirnáisiúnta agus na forbartha inbhuanaithe; 
+ Impleachtaí dlíthiúla an An Ceathrú Réabhlóid Tionsclaíoch.

Stair, Sino- Nom, Seandálaíocht

Stair

Saincheisteanna stairiúla Vítneam ó thús go réamh-Doimoi i réimsí na polaitíochta, an airm, na heacnamaíochta, na taidhleoireachta, an chultúir agus na sochaí; 
Saincheisteanna stairiúla Vítneam ó Doimoi go dtí seo.

Sino-Nom

+ Forbairtí nua i Staidéir Sino-Nom
+ Saothrú thar lear Cartlanna Sino-Nom, Doiciméid Sino-Nom mar aon leis na daonnachtaí digiteacha; 
Ábhair Sino-Nom agus an staidéar ar Oirthear na hÁise téacsanna clasaiceacha; 
Sino-Nom sa cultúr comhaimseartha Vítneam agus ranníocaíochtaí ó Sino-Nom mór le staidéar a dhéanamh ar stair Vítneaimis agus cultúr.

Seandálaíocht

+ Fionnachtana seandálaíochta nua i Viet Nam.

Cultúr

+ Saincheisteanna teoiriciúla ginearálta ar Cultúr Vítneaimis i gcomhthéacs an chomhtháthaithe agus na forbartha: beartais chultúrtha, teoiricí, cur chuige, modheolaíochtaí le haghaidh taighde cultúrtha i gcomhthéacs reatha an chomhtháthaithe agus na forbartha idirnáisiúnta; 
+ Cultúir reatha sóisialta, réigiúnacha agus eitneacha: cleachtas cultúir teaghlaigh, lineages, pobail, féilte, creidimh, ealaíon, eolas, etc; 
+ Athstruchtúrú, claochlú agus oiriúnú cultúrtha i Viet Nam i bhfianaise na n-athruithe bríomhara a tharla mar gheall ar an bpróiseas comhtháthaithe agus forbartha; 
+ Ról an chultúir sa chomhtháthú agus san fhorbairt inbhuanaithe: An chaoi a n-imríonn an cultúr mar fhoinsí ingineacha tábhachtacha sa phróiseas lánpháirtithe agus forbartha inbhuanaithe; 
+ An tionscal cultúrtha agus cruthaitheach i Viet Nam
+ Oidhreacht chultúrtha a chleachtadh, oidhreacht chultúrtha a chaomhnú agus a chur chun cinn i gcomhthéacs an chomhtháthaithe agus na forbartha i Viet Nam sa lá atá inniu ann, an comhghaol idir caomhnú agus forbairt oidhreachta, idir inscríbhinn oidhreachta agus dúshláin chun oidhreachtaí a chosaint agus a chur chun cinn, etc.

Fadhbanna Sóisialta

Struchtúr sóisialta Vítneam agus srathú san aistriú socheacnamaíoch: foirmiú aicmí sóisialta; soghluaisteacht shóisialta; éagothroime agus difríochtaí sóisialta; 
+ Imirce agus uirbiú: foirmeacha imirce; dálaí maireachtála agus cáilíocht, caidreamh sóisialta, ranníocaíochtaí eacnamaíocha imircigh; leanaí i dteaghlaigh imirceacha; uirbiú agus ceantair bhruachbhailte; 
+ Forbairt tuaithe: athrú slí bheatha, athrú cultúrtha ar stíleanna maireachtála tuaithe, athrú ar úsáid talún, tógáil tuaithe nua; 
+ Daonra agus forbairt inbhuanaithe: Struchtúr daonra ag athrú, ráta torthúlachta; cóimheas gnéis ag breith; oiriúnú d'aosú daonra; beartas daonra i ré an chomhtháthaithe; 
+ Teaghlach agus Inscne san idirthréimhse: pósadh agus colscaradh sa tsochaí nua-aimseartha; athrú ar chaidreamh teaghlaigh, caidreamh inscne; éagsúlacht na gcineálacha nua teaghlaigh; teaghlaigh mionlaigh eitneacha; ról an teaghlaigh; 
+ Slándáil shóisialta agus obair shóisialta: bochtaineacht i mionlaigh tuaithe, uirbeacha, eitneacha; ábhair leasa; rochtain ar sheirbhísí poiblí; oibreacha agus slite beatha do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste; samhlacha slándála sóisialta; oiliúint agus cleachtas oibre sóisialta; 
+ Bainistíocht shóisialta i bpróiseas na forbartha agus an chomhtháthaithe: samhlacha bainistíochta, modhanna, uirlisí agus gnéithe sóisialta gaolmhara; muinín shóisialta; 
+ Cúram sláinte: cúram sláinte atáirgthe, meabhairshláinte, foréigean teaghlaigh, rochtain ar chúram sláinte agus sábháilteacht bia; 
+ Saincheisteanna sóisialta i gclaochlú digiteach: Tionchair shóisialta an chlaochlaithe dhigitigh agus 4.0 Réabhlóid Thionsclaíoch; claochlú digiteach i réimsí an tsaothair, na fostaíochta, an oideachais agus an chúraim shláinte; Saincheisteanna teoiriciúla agus praiticiúla na sochaí digiteach.

FÉACH FREISIN :
◊  An 6ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar STAIDÉAR VIETNAMESE - Roinn 1.

NÓTAÍ :
◊ Foinse:  Acadamh Eolaíochtaí Sóisialta Vítneam (VASS).
◊ Socraíonn Ban Tu Thu téacsanna cló trom, iodálach agus cló mór - thanhdiavietnamhoc.com.

BAN TU THƯ
07 / 2021

(Cuairt amanna 1,087, cuairteanna 1 lá atá inniu ann)